14 Urlate, navi di Tarsis; perciocchè la vostra fortezza è stata guasta