8 Maazia, Bilgai, e Semaia; costoro erano i sacerdoti.