2 Esdras 8:42

42 Then I said, "Please let me speak.