Jeremiah 48:23

23 Kiriathaim, Bethgamul, Bethmeon,