24 Thus shalt thou also speak to Shemaiah the Nehelamite,a saying,