20 As a dream when one awaketh ; so, O Lord, when thou awakest, thou shalt despise their image.