10 And Esther said to Achrathaeus, Go to Mardochaeus, and say,