Matthew 13:29

29 “‘No,’ he replied, ‘you’ll uproot the wheat if you do.