Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Génesis 44:27

27 Mi padre, su siervo, respondió: “Ustedes saben que mi esposa me dio dos hijos.