47 Toda a comunidade de Israel terá que celebrar a Páscoa.