15 And Elohim said unto Avraham, As for Sarai thy isha, thou shalt not call her shem Sarai, but Sarah (Princess) shall her shem be.