206 (6:5) Of Gershom: Livni bno, Yachat bno, Zimmah bno,