1 2 Rav Sha’ul said, "Anashim, Achim, Avot, listen now to my hitstaddekut (defense)."