1 3 In the three and twentieth shanah (year) of Yoash Ben Achazyahu Melech Yehudah, Yehoachaz Ben Yehu began to reign as melech over Yisroel in Shomron, and reigned seventeen shanah.