16 And in the fifth year of Yoram Ben Ach’av Melech Yisroel, Yehoshaphat being then Melech Yehudah, Yehoram Ben Yehoshafat Melech Yehudah began to reign as Melech.