101 (11) And their brethren, Shevanyah, Hodiyah, Kelita, Pelayah, Chanan,