Tehillim 135:19

19 Barakhu Hashem, O Bais Yisroel; barakhu Hashem, O Bais Aharon;