20 Barakhu Hashem, O Bais HaLevi; ye that fear Hashem, barakhu Hashem.