2 O give thanks unto Elohei HaElohim; ki l’olam chasdo.