3 O give thanks to Adonei HaAdonim; ki l’olam chasdo.