2 Praise ye Him, all His malachim: praise ye Him, all Tzivos Hashem.