3 Praise ye Him, shemesh and yarei’ach: praise Him, all ye kokhavim of ohr.