12 Ye Ethiopians also, ye shall be slain by My cherev.