8 But thou, Yisroel, art Avdi, Ya’akov whom I have chosen, the zera Avraham Ohavi (My friend).