1 7 The Devar Hashem that came to Yirmeyah HaNavi against the Pelishtim (Philistines), before Pharaoh smote Azah (Gaza).