23 Yochanan said, I am a KOL KOREY BAMIDBAR, make straight the DERECH HASHEM! (YESHAYAH 40:3, TARGUM HASHIVIM), as Yeshayah HaNavi said.