24 ἐκέλευσεν ὁ χιλίαρχος εἰσάγεσθαι αὐτὸν ⸃ εἰς τὴν παρεμβολήν, εἴπας μάστιξιν ἀνετάζεσθαι αὐτὸν ἵνα ἐπιγνῷ δι’ ἣν αἰτίαν οὕτως ἐπεφώνουν αὐτῷ.