John 17

1 Ταῦτα ἐλάλησεν Ἰησοῦς, καὶ ἐπάρας τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ εἰς τὸν οὐρανὸν εἶπεν ⸃· Πάτερ, ἐλήλυθεν ἡ ὥρα · δόξασόν σου τὸν υἱόν, ἵνα ὁ υἱὸς δοξάσῃ σέ,
2 καθὼς ἔδωκας αὐτῷ ἐξουσίαν πάσης σαρκός, ἵνα πᾶν ὃ δέδωκας αὐτῷ δώσῃ αὐτοῖς ζωὴν αἰώνιον.
3 αὕτη δέ ἐστιν ἡ αἰώνιος ζωὴ ἵνα γινώσκωσι σὲ τὸν μόνον ἀληθινὸν θεὸν καὶ ὃν ἀπέστειλας Ἰησοῦν Χριστόν.
4 ἐγώ σε ἐδόξασα ἐπὶ τῆς γῆς, τὸ ἔργον τελειώσας ὃ δέδωκάς μοι ἵνα ποιήσω ·
5 καὶ νῦν δόξασόν με σύ, πάτερ, παρὰ σεαυτῷ τῇ δόξῃ ᾗ εἶχον πρὸ τοῦ τὸν κόσμον εἶναι παρὰ σοί.
6 Ἐφανέρωσά σου τὸ ὄνομα τοῖς ἀνθρώποις οὓς ἔδωκάς μοι ἐκ τοῦ κόσμου. σοὶ ἦσαν κἀμοὶ αὐτοὺς ἔδωκας, καὶ τὸν λόγον σου τετήρηκαν.
7 νῦν ἔγνωκαν ὅτι πάντα ὅσα δέδωκάς μοι παρὰ σοῦ εἰσιν ·
8 ὅτι τὰ ῥήματα ἃ ἔδωκάς μοι δέδωκα αὐτοῖς, καὶ αὐτοὶ ἔλαβον καὶ ἔγνωσαν ἀληθῶς ὅτι παρὰ σοῦ ἐξῆλθον, καὶ ἐπίστευσαν ὅτι σύ με ἀπέστειλας.
9 ἐγὼ περὶ αὐτῶν ἐρωτῶ · οὐ περὶ τοῦ κόσμου ἐρωτῶ ἀλλὰ περὶ ὧν δέδωκάς μοι, ὅτι σοί εἰσιν,
10 καὶ τὰ ἐμὰ πάντα σά ἐστιν καὶ τὰ σὰ ἐμά, καὶ δεδόξασμαι ἐν αὐτοῖς.
11 καὶ οὐκέτι εἰμὶ ἐν τῷ κόσμῳ, καὶ αὐτοὶ ἐν τῷ κόσμῳ εἰσίν, κἀγὼ πρὸς σὲ ἔρχομαι. πάτερ ἅγιε, τήρησον αὐτοὺς ἐν τῷ ὀνόματί σου ᾧ δέδωκάς μοι, ἵνα ὦσιν ἓν καθὼς ἡμεῖς.
12 ὅτε ἤμην μετ’ αὐτῶν ἐγὼ ἐτήρουν αὐτοὺς ἐν τῷ ὀνόματί σου ᾧ δέδωκάς μοι, καὶ ἐφύλαξα, καὶ οὐδεὶς ἐξ αὐτῶν ἀπώλετο εἰ μὴ ὁ υἱὸς τῆς ἀπωλείας, ἵνα ἡ γραφὴ πληρωθῇ.
13 νῦν δὲ πρὸς σὲ ἔρχομαι, καὶ ταῦτα λαλῶ ἐν τῷ κόσμῳ ἵνα ἔχωσιν τὴν χαρὰν τὴν ἐμὴν πεπληρωμένην ἐν ἑαυτοῖς.
14 ἐγὼ δέδωκα αὐτοῖς τὸν λόγον σου, καὶ ὁ κόσμος ἐμίσησεν αὐτούς, ὅτι οὐκ εἰσὶν ἐκ τοῦ κόσμου καθὼς ἐγὼ οὐκ εἰμὶ ἐκ τοῦ κόσμου.
15 οὐκ ἐρωτῶ ἵνα ἄρῃς αὐτοὺς ἐκ τοῦ κόσμου ἀλλ’ ἵνα τηρήσῃς αὐτοὺς ἐκ τοῦ πονηροῦ.
16 ἐκ τοῦ κόσμου οὐκ εἰσὶν καθὼς ἐγὼ οὐκ εἰμὶ ἐκ τοῦ κόσμου.
17 ἁγίασον αὐτοὺς ἐν τῇ ἀληθείᾳ · ὁ λόγος ὁ σὸς ἀλήθειά ἐστιν.
18 καθὼς ἐμὲ ἀπέστειλας εἰς τὸν κόσμον, κἀγὼ ἀπέστειλα αὐτοὺς εἰς τὸν κόσμον ·
19 καὶ ὑπὲρ αὐτῶν ἐγὼ ἁγιάζω ἐμαυτόν, ἵνα ὦσιν καὶ αὐτοὶ ⸃ ἡγιασμένοι ἐν ἀληθείᾳ.
20 Οὐ περὶ τούτων δὲ ἐρωτῶ μόνον, ἀλλὰ καὶ περὶ τῶν πιστευόντων διὰ τοῦ λόγου αὐτῶν εἰς ἐμέ,
21 ἵνα πάντες ἓν ὦσιν, καθὼς σύ, πάτερ, ἐν ἐμοὶ κἀγὼ ἐν σοί, ἵνα καὶ αὐτοὶ ἐν ἡμῖν ὦσιν, ἵνα ὁ κόσμος πιστεύῃ ὅτι σύ με ἀπέστειλας.
22 κἀγὼ τὴν δόξαν ἣν δέδωκάς μοι δέδωκα αὐτοῖς, ἵνα ὦσιν ἓν καθὼς ἡμεῖς ἕν,
23 ἐγὼ ἐν αὐτοῖς καὶ σὺ ἐν ἐμοί, ἵνα ὦσιν τετελειωμένοι εἰς ἕν, ἵνα γινώσκῃ ὁ κόσμος ὅτι σύ με ἀπέστειλας καὶ ἠγάπησας αὐτοὺς καθὼς ἐμὲ ἠγάπησας.
24 πάτερ, ὃ δέδωκάς μοι, θέλω ἵνα ὅπου εἰμὶ ἐγὼ κἀκεῖνοι ὦσιν μετ’ ἐμοῦ, ἵνα θεωρῶσιν τὴν δόξαν τὴν ἐμὴν ἣν δέδωκάς μοι, ὅτι ἠγάπησάς με πρὸ καταβολῆς κόσμου.
25 Πάτερ δίκαιε, καὶ ὁ κόσμος σε οὐκ ἔγνω, ἐγὼ δέ σε ἔγνων, καὶ οὗτοι ἔγνωσαν ὅτι σύ με ἀπέστειλας,
26 καὶ ἐγνώρισα αὐτοῖς τὸ ὄνομά σου καὶ γνωρίσω, ἵνα ἡ ἀγάπη ἣν ἠγάπησάς με ἐν αὐτοῖς ᾖ κἀγὼ ἐν αὐτοῖς.

Images for John 17

John 17 Commentary

Chapter 17

Christ's prayer for himself. (1-5) His prayer for his disciples. (6-10) His prayer. (11-26)

Verses 1-5 Our Lord prayed as a man, and as the Mediator of his people; yet he spoke with majesty and authority, as one with and equal to the Father. Eternal life could not be given to believers, unless Christ, their Surety, both glorified the Father, and was glorified of him. This is the sinner's way to eternal life, and when this knowledge shall be made perfect, holiness and happiness will be fully enjoyed. The holiness and happiness of the redeemed, are especially that glory of Christ, and of his Father, which was the joy set before him, for which he endured the cross and despised the shame; this glory was the end of the sorrow of his soul, and in obtaining it he was fully satisfied. Thus we are taught that our glorifying God is needed as an evidence of our interest in Christ, through whom eternal life is God's free gift.

6-10. Christ prays for those that are his. Thou gavest them me, as sheep to the shepherd, to be kept; as a patient to the physician, to be cured; as children to a tutor, to be taught: thus he will deliver up his charge. It is a great satisfaction to us, in our reliance upon Christ, that he, all he is and has, and all he said and did, all he is doing and will do, are of God. Christ offered this prayer for his people alone as believers; not for the world at large. Yet no one who desires to come to the Father, and is conscious that he is unworthy to come in his own name, need be discouraged by the Saviour's declaration, for he is both able and willing to save to the uttermost, all that come unto God by him. Earnest convictions and desires, are hopeful tokens of a work already wrought in a man; they begin to evidence that he has been chosen unto salvation, through sanctification of the Spirit and belief of the truth. They are thine; wilt thou not provide for thine own? Wilt thou not secure them? Observe the foundation on which this plea is grounded, All mine are thine, and thine are mine. This speaks the Father and Son to be one. All mine are thine. The Son owns none for his, that are not devoted to the service of the Father.

Verses 11-16 Christ does not pray that they might be rich and great in the world, but that they might be kept from sin, strengthened for their duty, and brought safe to heaven. The prosperity of the soul is the best prosperity. He pleaded with his holy Father, that he would keep them by his power and for his glory, that they might be united in affection and labours, even according to the union of the Father and the Son. He did not pray that his disciples should be removed out of the world, that they might escape the rage of men, for they had a great work to do for the glory of God, and the benefit of mankind. But he prayed that the Father would keep them from the evil, from being corrupted by the world, the remains of sin in their hearts, and from the power and craft of Satan. So that they might pass through the world as through an enemy's country, as he had done. They are not left here to pursue the same objects as the men around them, but to glorify God, and to serve their generation. The Spirit of God in true Christians is opposed to the spirit of the world.

Verses 17-19 Christ next prayed for the disciples, that they might not only be kept from evil, but made good. It is the prayer of Jesus for all that are his, that they may be made holy. Even disciples must pray for sanctifying grace. The means of giving this grace is, "through thy truth, thy word is truth." Sanctify them, set them apart for thyself and thy service. Own them in the office; let thy hand go with them. Jesus entirely devoted himself to his undertaking, and all the parts of it, especially the offering up himself without spot unto God, by the eternal Spirit. The real holiness of all true Christians is the fruit of Christ's death, by which the gift of the Holy Ghost was purchased; he gave himself for his church, to sanctify it. If our views have not this effect on us, they are not Divine truth, or we do not receive them by a living and a working faith, but as mere notions.

Verses 20-23 Our Lord especially prayed, that all believers might be as one body under one head, animated by one soul, by their union with Christ and the Father in him, through the Holy Spirit dwelling in them. The more they dispute about lesser things, the more they throw doubts upon Christianity. Let us endeavour to keep the unity of the Spirit in the bond of peace, praying that all believers may be more and more united in one mind and one judgment. Thus shall we convince the world of the truth and excellence of our religion, and find more sweet communion with God and his saints.

Verses 24-26 Christ, as one with the Father, claimed on behalf of all that had been given to him, and should in due time believe on him, that they should be brought to heaven; and that there the whole company of the redeemed might behold his glory as their beloved Friend and Brother, and therein find happiness. He had declared and would further declare the name or character of God, by his doctrine and his Spirit, that, being one with him, the love of the Father to him might abide with them also. Thus, being joined to Him by one Spirit, they might be filled with all the fulness of God, and enjoy a blessedness of which we can form no right idea in our present state.

John 17 Commentaries

Copyright © 2010 Society of Biblical Literature and Logos Bible Software.