Luke 24

1 τῇ δὲ μιᾷ τῶν σαββάτων ὄρθρου βαθέως ἐπὶ τὸ μνῆμα ἦλθον ⸃ φέρουσαι ἃ ἡτοίμασαν ἀρώματα.
2 εὗρον δὲ τὸν λίθον ἀποκεκυλισμένον ἀπὸ τοῦ μνημείου,
3 εἰσελθοῦσαι δὲ ⸃ οὐχ εὗρον τὸ σῶμα.
4 καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ἀπορεῖσθαι αὐτὰς περὶ τούτου καὶ ἰδοὺ ἄνδρες δύο ἐπέστησαν αὐταῖς ἐν ἐσθῆτι ἀστραπτούσῃ.
5 ἐμφόβων δὲ γενομένων αὐτῶν καὶ κλινουσῶν τὰ πρόσωπα ⸃ εἰς τὴν γῆν εἶπαν πρὸς αὐτάς · Τί ζητεῖτε τὸν ζῶντα μετὰ τῶν νεκρῶν;
6 οὐκ ἔστιν ὧδε, ἀλλὰ ἠγέρθη.⸃ μνήσθητε ὡς ἐλάλησεν ὑμῖν ἔτι ὢν ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ,
7 λέγων τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ὅτι δεῖ ⸃ παραδοθῆναι εἰς χεῖρας ἀνθρώπων ἁμαρτωλῶν καὶ σταυρωθῆναι καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἀναστῆναι.
8 καὶ ἐμνήσθησαν τῶν ῥημάτων αὐτοῦ,
9 καὶ ὑποστρέψασαι ἀπὸ τοῦ μνημείου ἀπήγγειλαν ταῦτα πάντα τοῖς ἕνδεκα καὶ πᾶσιν τοῖς λοιποῖς.
10 ἦσαν δὲ ἡ Μαγδαληνὴ Μαρία καὶ Ἰωάννα καὶ Μαρία ἡ Ἰακώβου καὶ αἱ λοιπαὶ σὺν αὐταῖς · ἔλεγον πρὸς τοὺς ἀποστόλους ταῦτα.
11 καὶ ἐφάνησαν ἐνώπιον αὐτῶν ὡσεὶ λῆρος τὰ ῥήματα ταῦτα, καὶ ἠπίστουν αὐταῖς.
12 Ὁ δὲ Πέτρος ἀναστὰς ἔδραμεν ἐπὶ τὸ μνημεῖον · καὶ παρακύψας βλέπει τὰ ὀθόνια μόνα · καὶ ἀπῆλθεν πρὸς αὑτὸν θαυμάζων τὸ γεγονός.⸃
13 Καὶ ἰδοὺ δύο ἐξ αὐτῶν ἐν αὐτῇ τῇ ἡμέρᾳ ἦσαν πορευόμενοι ⸃ εἰς κώμην ἀπέχουσαν σταδίους ἑξήκοντα ἀπὸ Ἰερουσαλήμ, ᾗ ὄνομα Ἐμμαοῦς,
14 καὶ αὐτοὶ ὡμίλουν πρὸς ἀλλήλους περὶ πάντων τῶν συμβεβηκότων τούτων.
15 καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ὁμιλεῖν αὐτοὺς καὶ συζητεῖν καὶ αὐτὸς Ἰησοῦς ἐγγίσας συνεπορεύετο αὐτοῖς,
16 οἱ δὲ ὀφθαλμοὶ αὐτῶν ἐκρατοῦντο τοῦ μὴ ἐπιγνῶναι αὐτόν.
17 εἶπεν δὲ πρὸς αὐτούς · Τίνες οἱ λόγοι οὗτοι οὓς ἀντιβάλλετε πρὸς ἀλλήλους περιπατοῦντες; καὶ ἐστάθησαν σκυθρωποί.
18 ἀποκριθεὶς δὲ εἷς ὀνόματι ⸃ Κλεοπᾶς εἶπεν πρὸς αὐτόν · Σὺ μόνος παροικεῖς Ἰερουσαλὴμ καὶ οὐκ ἔγνως τὰ γενόμενα ἐν αὐτῇ ἐν ταῖς ἡμέραις ταύταις;
19 καὶ εἶπεν αὐτοῖς · Ποῖα; οἱ δὲ εἶπαν αὐτῷ · Τὰ περὶ Ἰησοῦ τοῦ Ναζαρηνοῦ, ὃς ἐγένετο ἀνὴρ προφήτης δυνατὸς ἐν ἔργῳ καὶ λόγῳ ἐναντίον τοῦ θεοῦ καὶ παντὸς τοῦ λαοῦ,
20 ὅπως τε παρέδωκαν αὐτὸν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ ἄρχοντες ἡμῶν εἰς κρίμα θανάτου καὶ ἐσταύρωσαν αὐτόν.
21 ἡμεῖς δὲ ἠλπίζομεν ὅτι αὐτός ἐστιν ὁ μέλλων λυτροῦσθαι τὸν Ἰσραήλ · ἀλλά γε καὶ σὺν πᾶσιν τούτοις τρίτην ταύτην ἡμέραν ἄγει ἀφ’ οὗ ταῦτα ἐγένετο.
22 ἀλλὰ καὶ γυναῖκές τινες ἐξ ἡμῶν ἐξέστησαν ἡμᾶς, γενόμεναι ὀρθριναὶ ἐπὶ τὸ μνημεῖον
23 καὶ μὴ εὑροῦσαι τὸ σῶμα αὐτοῦ ἦλθον λέγουσαι καὶ ὀπτασίαν ἀγγέλων ἑωρακέναι, οἳ λέγουσιν αὐτὸν ζῆν.
24 καὶ ἀπῆλθόν τινες τῶν σὺν ἡμῖν ἐπὶ τὸ μνημεῖον, καὶ εὗρον οὕτως καθὼς καὶ αἱ γυναῖκες εἶπον, αὐτὸν δὲ οὐκ εἶδον.
25 καὶ αὐτὸς εἶπεν πρὸς αὐτούς · Ὦ ἀνόητοι καὶ βραδεῖς τῇ καρδίᾳ τοῦ πιστεύειν ἐπὶ πᾶσιν οἷς ἐλάλησαν οἱ προφῆται ·
26 οὐχὶ ταῦτα ἔδει παθεῖν τὸν χριστὸν καὶ εἰσελθεῖν εἰς τὴν δόξαν αὐτοῦ;
27 καὶ ἀρξάμενος ἀπὸ Μωϋσέως καὶ ἀπὸ πάντων τῶν προφητῶν διερμήνευσεν αὐτοῖς ἐν πάσαις ταῖς γραφαῖς τὰ περὶ ἑαυτοῦ.
28 Καὶ ἤγγισαν εἰς τὴν κώμην οὗ ἐπορεύοντο, καὶ αὐτὸς προσεποιήσατο πορρώτερον πορεύεσθαι.
29 καὶ παρεβιάσαντο αὐτὸν λέγοντες · Μεῖνον μεθ’ ἡμῶν, ὅτι πρὸς ἑσπέραν ἐστὶν καὶ κέκλικεν ἤδη ἡ ἡμέρα. καὶ εἰσῆλθεν τοῦ μεῖναι σὺν αὐτοῖς.
30 καὶ ἐγένετο ἐν τῷ κατακλιθῆναι αὐτὸν μετ’ αὐτῶν λαβὼν τὸν ἄρτον εὐλόγησεν καὶ κλάσας ἐπεδίδου αὐτοῖς ·
31 αὐτῶν δὲ διηνοίχθησαν οἱ ὀφθαλμοὶ καὶ ἐπέγνωσαν αὐτόν · καὶ αὐτὸς ἄφαντος ἐγένετο ἀπ’ αὐτῶν.
32 καὶ εἶπαν πρὸς ἀλλήλους · Οὐχὶ ἡ καρδία ἡμῶν καιομένη ἦν ἐν ἡμῖν ⸃ ὡς ἐλάλει ἡμῖν ἐν τῇ ὁδῷ, ὡς διήνοιγεν ἡμῖν τὰς γραφάς;
33 καὶ ἀναστάντες αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ὑπέστρεψαν εἰς Ἰερουσαλήμ, καὶ εὗρον ἠθροισμένους τοὺς ἕνδεκα καὶ τοὺς σὺν αὐτοῖς,
34 λέγοντας ὅτι ὄντως ἠγέρθη ὁ κύριος ⸃ καὶ ὤφθη Σίμωνι.
35 καὶ αὐτοὶ ἐξηγοῦντο τὰ ἐν τῇ ὁδῷ καὶ ὡς ἐγνώσθη αὐτοῖς ἐν τῇ κλάσει τοῦ ἄρτου.
36 Ταῦτα δὲ αὐτῶν λαλούντων αὐτὸς ἔστη ἐν μέσῳ αὐτῶν.
37 πτοηθέντες δὲ καὶ ἔμφοβοι γενόμενοι ἐδόκουν πνεῦμα θεωρεῖν.
38 καὶ εἶπεν αὐτοῖς · Τί τεταραγμένοι ἐστέ, καὶ διὰ τί διαλογισμοὶ ἀναβαίνουσιν ἐν τῇ καρδίᾳ ⸃ ὑμῶν;
39 ἴδετε τὰς χεῖράς μου καὶ τοὺς πόδας μου ὅτι ἐγώ εἰμι αὐτός ⸃· ψηλαφήσατέ με καὶ ἴδετε, ὅτι πνεῦμα σάρκα καὶ ὀστέα οὐκ ἔχει καθὼς ἐμὲ θεωρεῖτε ἔχοντα.
40 καὶ τοῦτο εἰπὼν ἔδειξεν αὐτοῖς τὰς χεῖρας καὶ τοὺς πόδας.]⸃
41 ἔτι δὲ ἀπιστούντων αὐτῶν ἀπὸ τῆς χαρᾶς καὶ θαυμαζόντων εἶπεν αὐτοῖς · Ἔχετέ τι βρώσιμον ἐνθάδε;
42 οἱ δὲ ἐπέδωκαν αὐτῷ ἰχθύος ὀπτοῦ μέρος ·
43 καὶ λαβὼν ἐνώπιον αὐτῶν ἔφαγεν.
44 Εἶπεν δὲ πρὸς αὐτούς ⸃· Οὗτοι οἱ λόγοι μου οὓς ἐλάλησα πρὸς ὑμᾶς ἔτι ὢν σὺν ὑμῖν, ὅτι δεῖ πληρωθῆναι πάντα τὰ γεγραμμένα ἐν τῷ νόμῳ Μωϋσέως καὶ προφήταις καὶ ψαλμοῖς περὶ ἐμοῦ.
45 τότε διήνοιξεν αὐτῶν τὸν νοῦν τοῦ συνιέναι τὰς γραφάς,
46 καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὅτι οὕτως γέγραπται παθεῖν τὸν χριστὸν καὶ ἀναστῆναι ἐκ νεκρῶν τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ,
47 καὶ κηρυχθῆναι ἐπὶ τῷ ὀνόματι αὐτοῦ μετάνοιαν καὶ ἄφεσιν ἁμαρτιῶν εἰς πάντα τὰ ἔθνη — ἀρξάμενοι ἀπὸ Ἰερουσαλήμ ·
48 ὑμεῖς ἐστε μάρτυρες τούτων.
49 καὶ ἰδοὺ ἐγὼ ἐξαποστέλλω τὴν ἐπαγγελίαν τοῦ πατρός μου ἐφ’ ὑμᾶς · ὑμεῖς δὲ καθίσατε ἐν τῇ πόλει ἕως οὗ ἐνδύσησθε ἐξ ὕψους δύναμιν.
50 Ἐξήγαγεν δὲ αὐτοὺς ἕως πρὸς Βηθανίαν, καὶ ἐπάρας τὰς χεῖρας αὐτοῦ εὐλόγησεν αὐτούς.
51 καὶ ἐγένετο ἐν τῷ εὐλογεῖν αὐτὸν αὐτοὺς διέστη ἀπ’ αὐτῶν καὶ ἀνεφέρετο εἰς τὸν οὐρανόν ]⸃.
52 καὶ αὐτοὶ προσκυνήσαντες αὐτὸν ]⸃ ὑπέστρεψαν εἰς Ἰερουσαλὴμ μετὰ χαρᾶς μεγάλης,
53 καὶ ἦσαν διὰ παντὸς ἐν τῷ ἱερῷ εὐλογοῦντες τὸν θεόν.

Images for Luke 24

Luke 24 Commentary

Chapter 24

The resurrection of Christ. (1-12) He appears to two disciples on the way to Emmaus. (13-27) And makes himself known to them. (28-35) Christ appears to the other disciples. (36-49) His ascension. (50-53)

Verses 1-12 See the affection and respect the women showed to Christ, after he was dead and buried. Observe their surprise when they found the stone rolled away, and the grave empty. Christians often perplex themselves about that with which they should comfort and encourage themselves. They look rather to find their Master in his grave-clothes, than angels in their shining garments. The angels assure them that he is risen from the dead; is risen by his own power. These angels from heaven bring not any new gospel, but remind the women of Christ's words, and teach them how to apply them. We may wonder that these disciples, who believed Jesus to be the Son of God and the true Messiah, who had been so often told that he must die, and rise again, and then enter into his glory, who had seen him more than once raise the dead, yet should be so backward to believe his raising himself. But all our mistakes in religion spring from ignorance or forgetfulness of the words Christ has spoken. Peter now ran to the sepulchre, who so lately ran from his Master. He was amazed. There are many things puzzling and perplexing to us, which would be plain and profitable, if we rightly understood the words of Christ.

Verses 13-27 This appearance of Jesus to the two disciples going to Emmaus, happened the same day that he rose from the dead. It well becomes the disciples of Christ to talk together of his death and resurrection; thus they may improve one another's knowledge, refresh one another's memory, and stir up each other's devout affections. And where but two together are well employed in work of that kind, he will come to them, and make a third. Those who seek Christ, shall find him: he will manifest himself to those that inquire after him; and give knowledge to those who use the helps for knowledge which they have. No matter how it was, but so it was, they did not know him; he so ordering it, that they might the more freely discourse with him. Christ's disciples are often sad and sorrowful, even when they have reason to rejoice; but through the weakness of their faith, they cannot take the comfort offered to them. Though Christ is entered into his state of exaltation, yet he notices the sorrows of his disciples, and is afflicted in their afflictions. Those are strangers in Jerusalem, that know not of the death and sufferings of Jesus. Those who have the knowledge of Christ crucified, should seek to spread that knowledge. Our Lord Jesus reproved them for the weakness of their faith in the Scriptures of the Old Testament. Did we know more of the Divine counsels as far as they are made known in the Scriptures, we should not be subject to the perplexities we often entangle ourselves in. He shows them that the sufferings of Christ were really the appointed way to his glory; but the cross of Christ was that to which they could not reconcile themselves. Beginning at Moses, the first inspired writer of the Old Testament, Jesus expounded to them the things concerning himself. There are many passages throughout all the Scriptures concerning Christ, which it is of great advantage to put together. We cannot go far in any part, but we meet with something that has reference to Christ, some prophecy, some promise, some prayer, some type or other. A golden thread of gospel grace runs through the whole web of the Old Testament. Christ is the best expositor of Scripture; and even after his resurrection, he led people to know the mystery concerning himself, not by advancing new notions, but by showing how the Scripture was fulfilled, and turning them to the earnest study of it.

Verses 28-35 If we would have Christ dwell with us, we must be earnest with him. Those that have experienced the pleasure and profit of communion with him, cannot but desire more of his company. He took bread, and blessed it, and brake, and gave to them. This he did with his usual authority and affection, with the same manner, perhaps with the same words. He here teaches us to crave a blessing on every meal. See how Christ by his Spirit and grace makes himself known to the souls of his people. He opens the Scriptures to them. He meets them at his table, in the ordinance of the Lord's supper; is known to them in breaking of bread. But the work is completed by the opening of the eyes of their mind; yet it is but short views we have of Christ in this world, but when we enter heaven, we shall see him for ever. They had found the preaching powerful, even when they knew not the preacher. Those Scriptures which speak of Christ, will warm the hearts of his true disciples. That is likely to do most good, which affects us with the love of Jesus in dying for us. It is the duty of those to whom he has shown himself, to let others know what he has done for their souls. It is of great use for the disciples of Christ to compare their experiences, and tell them to each other.

Verses 36-49 Jesus appeared in a miraculous manner, assuring the disciples of his peace, though they had so lately forsaken him, and promising spiritual peace with every blessing. Many troublesome thoughts which disquiet our minds, rise from mistakes concerning Christ. All the troublesome thoughts which rise in our hearts at any time, are known to the Lord Jesus, and are displeasing to him. He spake with them on their unreasonable unbelief. Nothing had passed but what was foretold by the prophets, and necessary for the salvation of sinners. And now all men should be taught the nature and necessity of repentance, in order to the forgiveness of their sins. And these blessings were to be sought for, by faith in the name of Jesus. Christ by his Spirit works on the minds of men. Even good men need to have their understandings opened. But that we may have right thoughts of Christ, there needs no more than to be made to understand the Scriptures.

Verses 50-53 Christ ascended from Bethany, near the Mount of Olives. There was the garden in which his sufferings began; there he was in his agony. Those that would go to heaven, must ascend thither from the house of sufferings and sorrows. The disciples did not see him rise out of the grave; his resurrection could be proved by their seeing him alive afterwards: but they saw him ascend into heaven; they could not otherwise have a proof of his ascension. He lifted up his hands, and blessed them. He did not go away in displeasure, but in love, he left a blessing behind him. As he arose, so he ascended, by his own power. They worshipped him. This fresh display of Christ's glory drew from them fresh acknowledgments. They returned to Jerusalem with great joy. The glory of Christ is the joy of all true believers, even while they are here in this world. While waiting for God's promises, we must go forth to meet them with our praises. And nothing better prepares the mind for receiving the Holy Ghost. Fears are silenced, sorrows sweetened and allayed, and hopes kept up. And this is the ground of a Christian's boldness at the throne of grace; yea, the Father's throne is the throne of grace to us, because it is also the throne of our Mediator, Jesus Christ. Let us rely on his promises, and plead them. Let us attend his ordinances, praise and bless God for his mercies, set our affections on things above, and expect the Redeemer's return to complete our happiness. Amen. Even so, Lord Jesus, come quickly.

Luke 24 Commentaries