Luke 4

1 Ἰησοῦς δὲ πλήρης πνεύματος ἁγίου ⸃ ὑπέστρεψεν ἀπὸ τοῦ Ἰορδάνου, καὶ ἤγετο ἐν τῷ πνεύματι ἐν τῇ ἐρήμῳ ⸃
2 ἡμέρας τεσσεράκοντα πειραζόμενος ὑπὸ τοῦ διαβόλου. καὶ οὐκ ἔφαγεν οὐδὲν ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις, καὶ συντελεσθεισῶν αὐτῶν ἐπείνασεν.
3 εἶπεν δὲ ⸃ αὐτῷ ὁ διάβολος · Εἰ υἱὸς εἶ τοῦ θεοῦ, εἰπὲ τῷ λίθῳ τούτῳ ἵνα γένηται ἄρτος.
4 καὶ ἀπεκρίθη πρὸς αὐτὸν ὁ Ἰησοῦς ⸃· Γέγραπται ὅτι Οὐκ ἐπ’ ἄρτῳ μόνῳ ζήσεται ὁ ἄνθρωπος.
5 Καὶ ἀναγαγὼν αὐτὸν ἔδειξεν αὐτῷ πάσας τὰς βασιλείας τῆς οἰκουμένης ἐν στιγμῇ χρόνου ·
6 καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ διάβολος · Σοὶ δώσω τὴν ἐξουσίαν ταύτην ἅπασαν καὶ τὴν δόξαν αὐτῶν, ὅτι ἐμοὶ παραδέδοται καὶ ᾧ ἂν θέλω δίδωμι αὐτήν ·
7 σὺ οὖν ἐὰν προσκυνήσῃς ἐνώπιον ἐμοῦ, ἔσται σοῦ πᾶσα.
8 καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ ⸃· Γέγραπται · Κύριον τὸν θεόν σου προσκυνήσεις ⸃ καὶ αὐτῷ μόνῳ λατρεύσεις.
9 Ἤγαγεν δὲ ⸃ αὐτὸν εἰς Ἰερουσαλὴμ καὶ ἔστησεν ἐπὶ τὸ πτερύγιον τοῦ ἱεροῦ, καὶ εἶπεν αὐτῷ · Εἰ υἱὸς εἶ τοῦ θεοῦ, βάλε σεαυτὸν ἐντεῦθεν κάτω ·
10 γέγραπται γὰρ ὅτι Τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ ἐντελεῖται περὶ σοῦ τοῦ διαφυλάξαι σε,
11 καὶ ὅτι Ἐπὶ χειρῶν ἀροῦσίν σε μήποτε προσκόψῃς πρὸς λίθον τὸν πόδα σου.
12 καὶ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς ὅτι Εἴρηται · Οὐκ ἐκπειράσεις κύριον τὸν θεόν σου.
13 καὶ συντελέσας πάντα πειρασμὸν ὁ διάβολος ἀπέστη ἀπ’ αὐτοῦ ἄχρι καιροῦ.
14 Καὶ ὑπέστρεψεν ὁ Ἰησοῦς ἐν τῇ δυνάμει τοῦ πνεύματος εἰς τὴν Γαλιλαίαν. καὶ φήμη ἐξῆλθεν καθ’ ὅλης τῆς περιχώρου περὶ αὐτοῦ.
15 καὶ αὐτὸς ἐδίδασκεν ἐν ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν, δοξαζόμενος ὑπὸ πάντων.
16 Καὶ ἦλθεν εἰς Ναζαρά, οὗ ἦν τεθραμμένος, καὶ εἰσῆλθεν κατὰ τὸ εἰωθὸς αὐτῷ ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῶν σαββάτων εἰς τὴν συναγωγήν, καὶ ἀνέστη ἀναγνῶναι.
17 καὶ ἐπεδόθη αὐτῷ βιβλίον τοῦ προφήτου Ἠσαΐου ⸃ καὶ ἀναπτύξας τὸ βιβλίον εὗρεν τὸν τόπον οὗ ἦν γεγραμμένον ·
18 Πνεῦμα κυρίου ἐπ’ ἐμέ, οὗ εἵνεκεν ἔχρισέν με εὐαγγελίσασθαι πτωχοῖς, ἀπέσταλκέν με κηρύξαι αἰχμαλώτοις ἄφεσιν καὶ τυφλοῖς ἀνάβλεψιν, ἀποστεῖλαι τεθραυσμένους ἐν ἀφέσει,
19 κηρύξαι ἐνιαυτὸν κυρίου δεκτόν.
20 καὶ πτύξας τὸ βιβλίον ἀποδοὺς τῷ ὑπηρέτῃ ἐκάθισεν · καὶ πάντων οἱ ὀφθαλμοὶ ἐν τῇ συναγωγῇ ⸃ ἦσαν ἀτενίζοντες αὐτῷ.
21 ἤρξατο δὲ λέγειν πρὸς αὐτοὺς ὅτι Σήμερον πεπλήρωται ἡ γραφὴ αὕτη ἐν τοῖς ὠσὶν ὑμῶν.
22 καὶ πάντες ἐμαρτύρουν αὐτῷ καὶ ἐθαύμαζον ἐπὶ τοῖς λόγοις τῆς χάριτος τοῖς ἐκπορευομένοις ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ, καὶ ἔλεγον · Οὐχὶ υἱός ἐστιν Ἰωσὴφ οὗτος;
23 καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς · Πάντως ἐρεῖτέ μοι τὴν παραβολὴν ταύτην · Ἰατρέ, θεράπευσον σεαυτόν · ὅσα ἠκούσαμεν γενόμενα εἰς τὴν Καφαρναοὺμ ⸃ ποίησον καὶ ὧδε ἐν τῇ πατρίδι σου.
24 εἶπεν δέ · Ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι οὐδεὶς προφήτης δεκτός ἐστιν ἐν τῇ πατρίδι αὐτοῦ.
25 ἐπ’ ἀληθείας δὲ λέγω ὑμῖν, πολλαὶ χῆραι ἦσαν ἐν ταῖς ἡμέραις Ἠλίου ἐν τῷ Ἰσραήλ, ὅτε ἐκλείσθη ὁ οὐρανὸς ἐπὶ ἔτη τρία καὶ μῆνας ἕξ, ὡς ἐγένετο λιμὸς μέγας ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν,
26 καὶ πρὸς οὐδεμίαν αὐτῶν ἐπέμφθη Ἠλίας εἰ μὴ εἰς Σάρεπτα τῆς Σιδωνίας πρὸς γυναῖκα χήραν.
27 καὶ πολλοὶ λεπροὶ ἦσαν ἐν τῷ Ἰσραὴλ ἐπὶ Ἐλισαίου τοῦ προφήτου, καὶ οὐδεὶς αὐτῶν ἐκαθαρίσθη, εἰ μὴ Ναιμὰν ὁ Σύρος.
28 καὶ ἐπλήσθησαν πάντες θυμοῦ ἐν τῇ συναγωγῇ ἀκούοντες ταῦτα,
29 καὶ ἀναστάντες ἐξέβαλον αὐτὸν ἔξω τῆς πόλεως, καὶ ἤγαγον αὐτὸν ἕως ὀφρύος τοῦ ὄρους ἐφ’ οὗ ἡ πόλις ᾠκοδόμητο αὐτῶν, ὥστε ⸃ κατακρημνίσαι αὐτόν ·
30 αὐτὸς δὲ διελθὼν διὰ μέσου αὐτῶν ἐπορεύετο.
31 Καὶ κατῆλθεν εἰς Καφαρναοὺμ πόλιν τῆς Γαλιλαίας. καὶ ἦν διδάσκων αὐτοὺς ἐν τοῖς σάββασιν ·
32 καὶ ἐξεπλήσσοντο ἐπὶ τῇ διδαχῇ αὐτοῦ, ὅτι ἐν ἐξουσίᾳ ἦν ὁ λόγος αὐτοῦ.
33 καὶ ἐν τῇ συναγωγῇ ἦν ἄνθρωπος ἔχων πνεῦμα δαιμονίου ἀκαθάρτου, καὶ ἀνέκραξεν φωνῇ μεγάλῃ ·
34 Ἔα, τί ἡμῖν καὶ σοί, Ἰησοῦ Ναζαρηνέ; ἦλθες ἀπολέσαι ἡμᾶς; οἶδά σε τίς εἶ, ὁ ἅγιος τοῦ θεοῦ.
35 καὶ ἐπετίμησεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς λέγων · Φιμώθητι καὶ ἔξελθε ἀπ’ αὐτοῦ. καὶ ῥίψαν αὐτὸν τὸ δαιμόνιον εἰς τὸ μέσον ἐξῆλθεν ἀπ’ αὐτοῦ μηδὲν βλάψαν αὐτόν.
36 καὶ ἐγένετο θάμβος ἐπὶ πάντας, καὶ συνελάλουν πρὸς ἀλλήλους λέγοντες · Τίς ὁ λόγος οὗτος ὅτι ἐν ἐξουσίᾳ καὶ δυνάμει ἐπιτάσσει τοῖς ἀκαθάρτοις πνεύμασιν, καὶ ἐξέρχονται;
37 καὶ ἐξεπορεύετο ἦχος περὶ αὐτοῦ εἰς πάντα τόπον τῆς περιχώρου.
38 Ἀναστὰς δὲ ἀπὸ τῆς συναγωγῆς εἰσῆλθεν εἰς τὴν οἰκίαν Σίμωνος. πενθερὰ δὲ τοῦ Σίμωνος ἦν συνεχομένη πυρετῷ μεγάλῳ, καὶ ἠρώτησαν αὐτὸν περὶ αὐτῆς.
39 καὶ ἐπιστὰς ἐπάνω αὐτῆς ἐπετίμησεν τῷ πυρετῷ, καὶ ἀφῆκεν αὐτήν · παραχρῆμα δὲ ἀναστᾶσα διηκόνει αὐτοῖς.
40 Δύνοντος δὲ τοῦ ἡλίου ἅπαντες ὅσοι εἶχον ἀσθενοῦντας νόσοις ποικίλαις ἤγαγον αὐτοὺς πρὸς αὐτόν · ὁ δὲ ἑνὶ ἑκάστῳ αὐτῶν τὰς χεῖρας ἐπιτιθεὶς ἐθεράπευεν ⸃ αὐτούς.
41 ἐξήρχετο δὲ καὶ δαιμόνια ἀπὸ πολλῶν κραυγάζοντα καὶ λέγοντα ὅτι Σὺ εἶ ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ. καὶ ἐπιτιμῶν οὐκ εἴα αὐτὰ λαλεῖν, ὅτι ᾔδεισαν τὸν χριστὸν αὐτὸν εἶναι.
42 Γενομένης δὲ ἡμέρας ἐξελθὼν ἐπορεύθη εἰς ἔρημον τόπον · καὶ οἱ ὄχλοι ἐπεζήτουν αὐτόν, καὶ ἦλθον ἕως αὐτοῦ, καὶ κατεῖχον αὐτὸν τοῦ μὴ πορεύεσθαι ἀπ’ αὐτῶν.
43 ὁ δὲ εἶπεν πρὸς αὐτοὺς ὅτι Καὶ ταῖς ἑτέραις πόλεσιν εὐαγγελίσασθαί με δεῖ τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ, ὅτι ἐπὶ τοῦτο ἀπεστάλην.
44 καὶ ἦν κηρύσσων εἰς τὰς συναγωγὰς ⸃ τῆς Ἰουδαίας.

Luke 4 Commentary

Chapter 4

The temptation of Christ. (1-13) Christ in the synagogue of Nazareth. (14-30) He casts out an unclean spirit and heals the sick. (31-44)

Verses 1-13 Christ's being led into the wilderness gave an advantage to the tempter; for there he was alone, none were with him by whose prayers and advice he might be helped in the hour of temptation. He who knew his own strength might give Satan advantage; but we may not, who know our own weakness. Being in all things made like unto his brethren, Jesus would, like the other children of God, live in dependence upon the Divine Providence and promise. The word of God is our sword, and faith in that word is our shield. God has many ways of providing for his people, and therefore is at all times to be depended upon in the way of duty. All Satan's promises are deceitful; and if he is permitted to have any influence in disposing of the kingdoms of the world and the glory of them, he uses them as baits to insnare men to destruction. We should reject at once and with abhorrence, every opportunity of sinful gain or advancement, as a price offered for our souls; we should seek riches, honours, and happiness in the worship and service of God only. Christ will not worship Satan; nor, when he has the kingdoms of the world delivered to him by his Father, will he suffer any remains of the worship of the devil to continue in them. Satan also tempted Jesus to be his own murderer, by unfitting confidence in his Father's protection, such as he had no warrant for. Let not any abuse of Scripture by Satan or by men abate our esteem, or cause us to abandon its use; but let us study it still, seek to know it, and seek our defence from it in all kinds of assaults. Let this word dwell richly in us, for it is our life. Our victorious Redeemer conquered, not for himself only, but for us also. The devil ended all the temptation. Christ let him try all his force, and defeated him. Satan saw it was to no purpose to attack Christ, who had nothing in him for his fiery darts to fasten upon. And if we resist the devil, he will flee from us. Yet he departed but till the season when he was again to be let loose upon Jesus, not as a tempter, to draw him to sin, and so to strike at his head, at which he now aimed and was wholly defeated in; but as a persecutor, to bring Christ to suffer, and so to bruise his heel, which it was told him, he should have to do, and would do, though it would be the breaking of his own head, ( Genesis 3:15 ) . Though Satan depart for a season, we shall never be out of his reach till removed from this present evil world.

Verses 14-30 Christ taught in their synagogues, their places of public worship, where they met to read, expound, and apply the word, to pray and praise. All the gifts and graces of the Spirit were upon him and on him, without measure. By Christ, sinners may be loosed from the bonds of guilt, and by his Spirit and grace from the bondage of corruption. He came by the word of his gospel, to bring light to those that sat in the dark, and by the power of his grace, to give sight to those that were blind. And he preached the acceptable year of the Lord. Let sinners attend to the Saviour's invitation when liberty is thus proclaimed. Christ's name was Wonderful; in nothing was he more so than in the word of his grace, and the power that went along with it. We may well wonder that he should speak such words of grace to such graceless wretches as mankind. Some prejudice often furnishes an objection against the humbling doctrine of the cross; and while it is the word of God that stirs up men's enmity, they will blame the conduct or manner of the speaker. The doctrine of God's sovereignty, his right to do his will, provokes proud men. They will not seek his favour in his own way; and are angry when others have the favours they neglect. Still is Jesus rejected by multitudes who hear the same message from his words. While they crucify him afresh by their sins, may we honour him as the Son of God, the Saviour of men, and seek to show we do so by our obedience.

Verses 31-44 Christ's preaching much affected the people; and a working power went with it to the consciences of men. These miracles showed Christ to be a controller and conqueror of Satan, a healer of diseases. Where Christ gives a new life, in recovery from sickness, it should be a new life, spent more than ever in his service, to his glory. Our business should be to spread abroad Christ's fame in every place, to beseech him in behalf of those diseased in body or mind, and to use our influence in bringing sinners to him, that his hands may be laid upon them for their healing. He cast the devils out of many who were possessed. We were not sent into this world to live to ourselves only, but to glorify God, and to do good in our generation. The people sought him, and came unto him. A desert is no desert, if we are with Christ there. He will continue with us, by his word and Spirit, and extend the same blessings to other nations, till, throughout the earth, the servants and worshippers of Satan are brought to acknowledge him as the Christ, the Son of God, and to find redemption through his blood, even the forgiveness of sins.

Luke 4 Commentaries

Copyright © 2010 Society of Biblical Literature and Logos Bible Software.