4 δεσμεύουσιν δὲ φορτία βαρέα καὶ ἐπιτιθέασιν ἐπὶ τοὺς ὤμους τῶν ἀνθρώπων, αὐτοὶ δὲ τῷ ⸃ δακτύλῳ αὐτῶν οὐ θέλουσιν κινῆσαι αὐτά.