1 Παῦλος καὶ Τιμόθεος δοῦλοι Χριστοῦ Ἰησοῦ ⸃ πᾶσιν τοῖς ἁγίοις ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τοῖς οὖσιν ἐν Φιλίπποις σὺν ἐπισκόποις καὶ διακόνοις ·