Philippians 3

1 Τὸ λοιπόν, ἀδελφοί μου, χαίρετε ἐν κυρίῳ. τὰ αὐτὰ γράφειν ὑμῖν ἐμοὶ μὲν οὐκ ὀκνηρόν, ὑμῖν δὲ ἀσφαλές.
2 Βλέπετε τοὺς κύνας, βλέπετε τοὺς κακοὺς ἐργάτας, βλέπετε τὴν κατατομήν.
3 ἡμεῖς γάρ ἐσμεν ἡ περιτομή, οἱ πνεύματι θεοῦ λατρεύοντες καὶ καυχώμενοι ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ καὶ οὐκ ἐν σαρκὶ πεποιθότες,
4 καίπερ ἐγὼ ἔχων πεποίθησιν καὶ ἐν σαρκί. Εἴ τις δοκεῖ ἄλλος πεποιθέναι ἐν σαρκί, ἐγὼ μᾶλλον ·
5 περιτομῇ ὀκταήμερος, ἐκ γένους Ἰσραήλ, φυλῆς Βενιαμίν, Ἑβραῖος ἐξ Ἑβραίων, κατὰ νόμον Φαρισαῖος,
6 κατὰ ζῆλος διώκων τὴν ἐκκλησίαν, κατὰ δικαιοσύνην τὴν ἐν νόμῳ γενόμενος ἄμεμπτος.
7 Ἀλλὰ ἅτινα ἦν μοι κέρδη, ταῦτα ἥγημαι διὰ τὸν Χριστὸν ζημίαν.
8 ἀλλὰ μενοῦνγε καὶ ἡγοῦμαι πάντα ζημίαν εἶναι διὰ τὸ ὑπερέχον τῆς γνώσεως Χριστοῦ Ἰησοῦ τοῦ κυρίου μου δι’ ὃν τὰ πάντα ἐζημιώθην, καὶ ἡγοῦμαι σκύβαλα ἵνα Χριστὸν κερδήσω
9 καὶ εὑρεθῶ ἐν αὐτῷ, μὴ ἔχων ἐμὴν δικαιοσύνην τὴν ἐκ νόμου ἀλλὰ τὴν διὰ πίστεως Χριστοῦ, τὴν ἐκ θεοῦ δικαιοσύνην ἐπὶ τῇ πίστει,
10 τοῦ γνῶναι αὐτὸν καὶ τὴν δύναμιν τῆς ἀναστάσεως αὐτοῦ καὶ κοινωνίαν παθημάτων αὐτοῦ, συμμορφιζόμενος τῷ θανάτῳ αὐτοῦ,
11 εἴ πως καταντήσω εἰς τὴν ἐξανάστασιν τὴν ἐκ ⸃ νεκρῶν.
12 Οὐχ ὅτι ἤδη ἔλαβον ἢ ἤδη τετελείωμαι, διώκω δὲ εἰ καὶ καταλάβω, ἐφ’ ᾧ καὶ κατελήμφθην ὑπὸ Χριστοῦ.
13 ἀδελφοί, ἐγὼ ἐμαυτὸν οὐ λογίζομαι κατειληφέναι · ἓν δέ, τὰ μὲν ὀπίσω ἐπιλανθανόμενος τοῖς δὲ ἔμπροσθεν ἐπεκτεινόμενος,
14 κατὰ σκοπὸν διώκω εἰς τὸ βραβεῖον τῆς ἄνω κλήσεως τοῦ θεοῦ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ.
15 ὅσοι οὖν τέλειοι, τοῦτο φρονῶμεν · καὶ εἴ τι ἑτέρως φρονεῖτε, καὶ τοῦτο ὁ θεὸς ὑμῖν ἀποκαλύψει ·
16 πλὴν εἰς ὃ ἐφθάσαμεν, τῷ αὐτῷ στοιχεῖν.
17 Συμμιμηταί μου γίνεσθε, ἀδελφοί, καὶ σκοπεῖτε τοὺς οὕτω περιπατοῦντας καθὼς ἔχετε τύπον ἡμᾶς ·
18 πολλοὶ γὰρ περιπατοῦσιν οὓς πολλάκις ἔλεγον ὑμῖν, νῦν δὲ καὶ κλαίων λέγω, τοὺς ἐχθροὺς τοῦ σταυροῦ τοῦ Χριστοῦ,
19 ὧν τὸ τέλος ἀπώλεια, ὧν ὁ θεὸς ἡ κοιλία καὶ ἡ δόξα ἐν τῇ αἰσχύνῃ αὐτῶν, οἱ τὰ ἐπίγεια φρονοῦντες.
20 ἡμῶν γὰρ τὸ πολίτευμα ἐν οὐρανοῖς ὑπάρχει, ἐξ οὗ καὶ σωτῆρα ἀπεκδεχόμεθα κύριον Ἰησοῦν Χριστόν,
21 ὃς μετασχηματίσει τὸ σῶμα τῆς ταπεινώσεως ἡμῶν σύμμορφον τῷ σώματι τῆς δόξης αὐτοῦ κατὰ τὴν ἐνέργειαν τοῦ δύνασθαι αὐτὸν καὶ ὑποτάξαι αὑτῷ τὰ πάντα.

Images for Philippians 3

Philippians 3 Commentary

Chapter 3

The apostle cautions the Philippians against judaizing false teachers, and renounces his own former privileges. (1-11) Expresses earnest desire to be found in Christ; also his pressing on toward perfection; and recommends his own example to other believers. (12-21)

Verses 1-11 Sincere Christians rejoice in Christ Jesus. The prophet calls the false prophets dumb dogs, ( Isaiah 56:10 ) ; to which the apostle seems to refer. Dogs, for their malice against faithful professors of the gospel of Christ, barking at them and biting them. They urged human works in opposition to the faith of Christ; but Paul calls them evil-workers. He calls them the concision; as they rent the church of Christ, and cut it to pieces. The work of religion is to no purpose, unless the heart is in it, and we must worship God in the strength and grace of the Divine Spirit. They rejoice in Christ Jesus, not in mere outward enjoyments and performances. Nor can we too earnestly guard against those who oppose or abuse the doctrine of free salvation. If the apostle would have gloried and trusted in the flesh, he had as much cause as any man. But the things which he counted gain while a Pharisee, and had reckoned up, those he counted loss for Christ. The apostle did not persuade them to do any thing but what he himself did; or to venture on any thing but that on which he himself ventured his never-dying soul. He deemed all these things to be but loss, compared with the knowledge of Christ, by faith in his person and salvation. He speaks of all worldly enjoyments and outward privileges which sought a place with Christ in his heart, or could pretend to any merit and desert, and counted them but loss; but it might be said, It is easy to say so; but what would he do when he came to the trial? He had suffered the loss of all for the privileges of a Christian. Nay, he not only counted them loss, but the vilest refuse, offals thrown to dogs; not only less valuable than Christ, but in the highest degree contemptible, when set up as against him. True knowledge of Christ alters and changes men, their judgments and manners, and makes them as if made again anew. The believer prefers Christ, knowing that it is better for us to be without all worldly riches, than without Christ and his word. Let us see what the apostle resolved to cleave to, and that was Christ and heaven. We are undone, without righteousness wherein to appear before God, for we are guilty. There is a righteousness provided for us in Jesus Christ, and it is a complete and perfect righteousness. None can have benefit by it, who trust in themselves. Faith is the appointed means of applying the saving benefit. It is by faith in Christ's blood. We are made conformable to Christ's death, when we die to sin, as he died for sin; and the world is crucified to us, and we to the world, by the cross of Christ. The apostle was willing to do or to suffer any thing, to attain the glorious resurrection of saints. This hope and prospect carried him through all difficulties in his work. He did not hope to attain it through his own merit and righteousness, but through the merit and righteousness of Jesus Christ.

Verses 12-21 This simple dependence and earnestness of soul, were not mentioned as if the apostle had gained the prize, or were already made perfect in the Saviour's likeness. He forgot the things which were behind, so as not to be content with past labours or present measures of grace. He reached forth, stretched himself forward towards his point; expressions showing great concern to become more and more like unto Christ. He who runs a race, must never stop short of the end, but press forward as fast as he can; so those who have heaven in their view, must still press forward to it, in holy desires and hopes, and constant endeavours. Eternal life is the gift of God, but it is in Christ Jesus; through his hand it must come to us, as it is procured for us by him. There is no getting to heaven as our home, but by Christ as our Way. True believers, in seeking this assurance, as well as to glorify him, will seek more nearly to resemble his sufferings and death, by dying to sin, and by crucifying the flesh with its affections and lusts. In these things there is a great difference among real Christians, but all know something of them. Believers make Christ all in all, and set their hearts upon another world. If they differ from one another, and are not of the same judgment in lesser matters, yet they must not judge one another; while they all meet now in Christ, and hope to meet shortly in heaven. Let them join in all the great things in which they are agreed, and wait for further light as to lesser things wherein they differ. The enemies of the cross of Christ mind nothing but their sensual appetites. Sin is the sinner's shame, especially when gloried in. The way of those who mind earthly things, may seem pleasant, but death and hell are at the end of it. If we choose their way, we shall share their end. The life of a Christian is in heaven, where his Head and his home are, and where he hopes to be shortly; he sets his affections upon things above; and where his heart is, there will his conversation be. There is glory kept for the bodies of the saints, in which they will appear at the resurrection. Then the body will be made glorious; not only raised again to life, but raised to great advantage. Observe the power by which this change will be wrought. May we be always prepared for the coming of our Judge; looking to have our vile bodies changed by his Almighty power, and applying to him daily to new-create our souls unto holiness; to deliver us from our enemies, and to employ our bodies and souls as instruments of righteousness in his service.

Chapter Summary

INTRODUCTION TO PHILIPPIANS 3

In this chapter the apostle cautions the Philippians against false teachers, whom he describes as evil men, and exhorts them to walk as they had him, and other faithful ministers for an example. And whereas these judaizing teachers were for drawing them off from Christ, and weakening their joy and glorying in him, he exhorts them in the first place to rejoice in Christ, Php 3:1, and to beware of them, whom he describes as dogs, as evil workers, as the concision, Php 3:2, and opposes to them the characters of real saints, who are truly what they vainly boasted of, really circumcised persons in a Gospel sense, spiritual worshippers of God, joyful believers in Christ, and such as placed no confidence in outward things, Php 3:3, This the apostle illustrates in his own case, who had as much reason for trusting in such things as any man whatever, Php 3:4, of which he gives an enumeration in several particulars, Php 3:5,6, upon which he passes his judgment, and shows of what account, and in what esteem they were with him before, and now; that formerly they were reckoned gain, but now loss, Php 3:7, and which he explains as referring to every thing short of Christ, and in comparison of the knowledge of him, and which he preferred to everything; and this he confirms by his willingness to suffer the loss of all things for him; his ends in which were, that he might win him, and be found in him, without his own righteousness, that legal one the false teachers extolled, and with the righteousness of God which faith receives, and is the only justifying one; and that he might know more of him, feel more of his power, have more fellowship with him, and conformity to him, Php 3:8-10. His view in all which was, that he might attain to that glorious and happy state of the resurrection of the dead in Christ, Php 3:11, and to prevent mistakes, and anticipate an objection that might be made to him, as if he ascribed perfection to himself in the present state, he owns he had not arrived to it: all he meant was, that it was his desire to enjoy that which Christ had laid hold on him for; in order to which he buried in oblivion what was past, looking and pressing to things before hint, even to Christ, and the glory he was called unto, which was with him, Php 3:12-14. Next follow various exhortations, as to be of the same mind with the apostle in pressing after spiritual and heavenly things, to which he exhorts those that had a greater knowledge of them than others; and who, though otherwise minded, the apostle was persuaded would have, the same revealed to them, Php 3:15, and both he exhorts, according to their different attainments, to walk by the same rule and mind the same thing, Php 3:16, and to be followers of him, and of them that walked after his example, Php 3:17, giving this as a reason, because there were men who walked otherwise, to the grief of him, to the dishonour of Christ, and to their own shame and destruction, whom he describes as sensual and earthly minded men, Php 3:18,19, and to engage them to follow him, and others, and not such persons, he draws a character of them opposite unto them; that whereas the minds of those others were carnal and earthly, their minds were spiritual and heavenly; their conversation was in heaven, and they were waiting for Christ from hence, Php 3:20, and the blessedness they expect from him then, is the resurrection of their bodies, which is illustrated by the efficient cause of it, Christ; the subject of it, their vile bodies, as in this lifts, and in the grave; the exemplar and pattern of it, the glorious body of Christ; and the means by which it will be effected, the energy and power of Christ, who is omnipotent, Php 3:21.

Philippians 3 Commentaries

Copyright © 2010 Society of Biblical Literature and Logos Bible Software.