Romans 16

1 Συνίστημι δὲ ὑμῖν Φοίβην τὴν ἀδελφὴν ἡμῶν, οὖσαν καὶ διάκονον τῆς ἐκκλησίας τῆς ἐν Κεγχρεαῖς,
2 ἵνα αὐτὴν προσδέξησθε ⸃ ἐν κυρίῳ ἀξίως τῶν ἁγίων, καὶ παραστῆτε αὐτῇ ἐν ᾧ ἂν ὑμῶν χρῄζῃ πράγματι, καὶ γὰρ αὐτὴ προστάτις πολλῶν ἐγενήθη καὶ ἐμοῦ αὐτοῦ.
3 Ἀσπάσασθε Πρίσκαν καὶ Ἀκύλαν τοὺς συνεργούς μου ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ,
4 οἵτινες ὑπὲρ τῆς ψυχῆς μου τὸν ἑαυτῶν τράχηλον ὑπέθηκαν, οἷς οὐκ ἐγὼ μόνος εὐχαριστῶ ἀλλὰ καὶ πᾶσαι αἱ ἐκκλησίαι τῶν ἐθνῶν,
5 καὶ τὴν κατ’ οἶκον αὐτῶν ἐκκλησίαν. ἀσπάσασθε Ἐπαίνετον τὸν ἀγαπητόν μου, ὅς ἐστιν ἀπαρχὴ τῆς Ἀσίας εἰς Χριστόν.
6 ἀσπάσασθε Μαριάμ, ἥτις πολλὰ ἐκοπίασεν εἰς ὑμᾶς.
7 ἀσπάσασθε Ἀνδρόνικον καὶ Ἰουνίαν τοὺς συγγενεῖς μου καὶ συναιχμαλώτους μου, οἵτινές εἰσιν ἐπίσημοι ἐν τοῖς ἀποστόλοις, οἳ καὶ πρὸ ἐμοῦ γέγοναν ἐν Χριστῷ.
8 ἀσπάσασθε Ἀμπλιᾶτον τὸν ἀγαπητόν μου ἐν κυρίῳ.
9 ἀσπάσασθε Οὐρβανὸν τὸν συνεργὸν ἡμῶν ἐν Χριστῷ καὶ Στάχυν τὸν ἀγαπητόν μου.
10 ἀσπάσασθε Ἀπελλῆν τὸν δόκιμον ἐν Χριστῷ. ἀσπάσασθε τοὺς ἐκ τῶν Ἀριστοβούλου.
11 ἀσπάσασθε Ἡρῳδίωνα τὸν συγγενῆ μου. ἀσπάσασθε τοὺς ἐκ τῶν Ναρκίσσου τοὺς ὄντας ἐν κυρίῳ.
12 ἀσπάσασθε Τρύφαιναν καὶ Τρυφῶσαν τὰς κοπιώσας ἐν κυρίῳ. ἀσπάσασθε Περσίδα τὴν ἀγαπητήν, ἥτις πολλὰ ἐκοπίασεν ἐν κυρίῳ.
13 ἀσπάσασθε Ῥοῦφον τὸν ἐκλεκτὸν ἐν κυρίῳ καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ καὶ ἐμοῦ.
14 ἀσπάσασθε Ἀσύγκριτον, Φλέγοντα, Ἑρμῆν, Πατροβᾶν, Ἑρμᾶν ⸃ καὶ τοὺς σὺν αὐτοῖς ἀδελφούς.
15 ἀσπάσασθε Φιλόλογον καὶ Ἰουλίαν, Νηρέα καὶ τὴν ἀδελφὴν αὐτοῦ, καὶ Ὀλυμπᾶν καὶ τοὺς σὺν αὐτοῖς πάντας ἁγίους.
16 Ἀσπάσασθε ἀλλήλους ἐν φιλήματι ἁγίῳ. Ἀσπάζονται ὑμᾶς αἱ ἐκκλησίαι πᾶσαι τοῦ Χριστοῦ.
17 Παρακαλῶ δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί, σκοπεῖν τοὺς τὰς διχοστασίας καὶ τὰ σκάνδαλα παρὰ τὴν διδαχὴν ἣν ὑμεῖς ἐμάθετε ποιοῦντας, καὶ ἐκκλίνετε ἀπ’ αὐτῶν ·
18 οἱ γὰρ τοιοῦτοι τῷ κυρίῳ ἡμῶν Χριστῷ οὐ δουλεύουσιν ἀλλὰ τῇ ἑαυτῶν κοιλίᾳ, καὶ διὰ τῆς χρηστολογίας καὶ εὐλογίας ἐξαπατῶσι τὰς καρδίας τῶν ἀκάκων.
19 ἡ γὰρ ὑμῶν ὑπακοὴ εἰς πάντας ἀφίκετο · ἐφ’ ὑμῖν οὖν χαίρω, θέλω δὲ ὑμᾶς σοφοὺς εἶναι εἰς τὸ ἀγαθόν, ἀκεραίους δὲ εἰς τὸ κακόν.
20 ὁ δὲ θεὸς τῆς εἰρήνης συντρίψει τὸν Σατανᾶν ὑπὸ τοὺς πόδας ὑμῶν ἐν τάχει. ἡ χάρις τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ μεθ’ ὑμῶν.
21 Ἀσπάζεται ὑμᾶς Τιμόθεος ὁ συνεργός μου, καὶ Λούκιος καὶ Ἰάσων καὶ Σωσίπατρος οἱ συγγενεῖς μου.
22 ἀσπάζομαι ὑμᾶς ἐγὼ Τέρτιος ὁ γράψας τὴν ἐπιστολὴν ἐν κυρίῳ.
23 ἀσπάζεται ὑμᾶς Γάϊος ὁ ξένος μου καὶ ὅλης τῆς ἐκκλησίας. ἀσπάζεται ὑμᾶς Ἔραστος ὁ οἰκονόμος τῆς πόλεως καὶ Κούαρτος ὁ ἀδελφός.
24 Ἡ χάρις τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ μετὰ πάντων ὑμῶν.⸃ Ἀμήν.

Romans 16 Commentary

Chapter 16

The apostle recommends Phebe to the church at Rome, and greets several friends there. (1-16) Cautions the church against such as made divisions. (17-20) Christian salutations. (21-24) The epistle concludes with ascribing glory to God. (25-27)

Verses 1-16 Paul recommends Phebe to the Christians at Rome. It becomes Christians to help one another in their affairs, especially strangers; we know not what help we may need ourselves. Paul asks help for one that had been helpful to many; he that watereth shall be watered also himself. Though the care of all the churches came upon him daily, yet he could remember many persons, and send salutations to each, with particular characters of them, and express concern for them. Lest any should feel themselves hurt, as if Paul had forgotten them, he sends his remembrances to the rest, as brethren and saints, though not named. He adds, in the close, a general salutation to them all, in the name of the churches of Christ.

Verses 17-20 How earnest, how endearing are these exhortations! Whatever differs from the sound doctrine of the Scriptures, opens a door to divisions and offences. If truth be forsaken, unity and peace will not last long. Many call Christ, Master and Lord, who are far from serving him. But they serve their carnal, sensual, worldly interests. They corrupt the head by deceiving the heart; perverting the judgments by winding themselves into the affections. We have great need to keep our hearts with all diligence. It has been the common policy of seducers to set upon those who are softened by convictions. A pliable temper is good when under good guidance, otherwise it may be easily led astray. Be so wise as not to be deceived, yet so simple as not to be deceivers. The blessing the apostle expects from God, is victory over Satan. This includes all designs and devices of Satan against souls, to defile, disturb, and destroy them; all his attempts to keep us from the peace of heaven here, and the possession of heaven hereafter. When Satan seems to prevail, and we are ready to give up all as lost, then will the God of peace interpose in our behalf. Hold out therefore, faith and patience, yet a little while. If the grace of Christ be with us, who can prevail against us?

Verses 21-24 The apostle adds affectionate remembrances from persons with him, known to the Roman Christians. It is a great comfort to see the holiness and usefulness of our kindred. Not many mighty, not many noble are called, but some are. It is lawful for believers to bear civil offices; and it were to be wished that all offices in Christian states, and in the church, were bestowed upon prudent and steady Christians.

Verses 25-27 That which establishes souls, is, the plain preaching of Jesus Christ. Our redemption and salvation by our Lord Jesus Christ, are, without controversy, a great mystery of godliness. And yet, blessed be God, there is as much of this mystery made plain as will bring us to heaven, if we do not wilfully neglect so great salvation. Life and immortality are brought to light by the gospel, and the Sun of Righteousness is risen on the world. The Scriptures of the prophets, what they left in writing, is not only made plain in itself, but by it this mystery is made known to all nations. Christ is salvation to all nations. And the gospel is revealed, not to be talked of and disputed about, but to be submitted to. The obedience of faith is that obedience which is paid to the word of faith, and which comes by the grace of faith. All the glory that passes from fallen man to God, so as to be accepted of him, must go through the Lord Jesus, in whom alone our persons and doings are, or can be, pleasing to God. Of his righteousness we must make mention, even of his only; who, as he is the Mediator of all our prayers, so he is, and will be, to eternity, the Mediator of all our praises. Remembering that we are called to the obedience of faith, and that every degree of wisdom is from the only wise God, we should, by word and deed, render glory to him through Jesus Christ; that so the grace of our Lord Jesus Christ may be with us for ever.

Chapter Summary

INTRODUCTION TO ROMANS 16

This chapter contains a recommendation of a single person, herein mentioned; a list of the chief of the saints at Rome, who are saluted by name, and some with singular encomiums; a caution to beware of false teachers; various salutations of persons that were with the apostle sent to the church at Rome; and the whole is concluded with a doxology, or an ascription of glory to God. First, a commendation is given of a woman, by whom this long letter was sent, who is described by her name, Phebe; by her spiritual relation, a sister in Christ; by her office or character, a servant of the church at Cenchrea, Ro 16:1, who is recommended to the saints at Rome, to receive her into their communion, conversation, and affection, as became them, and to assist her in every thing she might need from them; which is enforced by this reason, because she had been a succourer of the apostle, and many others, Ro 16:2, and next follows a catalogue of the principal saints at Rome, to whom the apostle sends his Christian salutations; and among these stand, in the first place, Aquila and Priscilla, and the church in their house, Ro 16:3-5, who are described as greatly assisting to him in the cause of Christ, and as having a strong affection for him; which they showed by risking their lives on his account, for which he gives them thanks, as did all the churches: Secondly, Epaenetus is next saluted, as having a great interest in the apostle's affections, and as being one of the first converts in Achaia, Ro 16:5. Thirdly, a woman named Mary, who did her utmost to serve the apostle, and those that were with him, Ro 16:6. Fourthly, a couple of saints, Andronicus, and Junia, described by their relation to the apostle, his kinsmen; by their sufferings with him, fellow prisoners; by the fame and credit they were in among the Christians of the first rank, even the apostles; and by their early conversion, being converted before the apostle himself, Ro 16:7. Fifthly, next in the list is Amplias, who is saluted as in the Lord, and as beloved in him, Ro 16:8. Sixthly, two worthy men are joined together, Urban and Stachys; the one is saluted as an helper in Christ, and the other as beloved by the apostle, Ro 16:9. Seventhly, Apelles is next named, and commended as one approved in Christ. Eighthly, the family of Aristobulus is greeted, Ro 16:10. Ninthly, a kinsman of the apostle's, by name Herodion: and, Tenthly, the household of Narcissus, said to be in the Lord, Ro 16:11. Eleventhly, two excellent women are greeted, who had been indefatigable in the service of Christ: and, Twelfthly, another woman, by name Persis, a person to be respected and loved, on account of her labour in the Lord, Ro 16:12. Thirteenthly, Rufus is saluted as one chosen in Christ, and also his mother, and who was the mother of the apostle, Ro 16:13. Fourteenthly, five of the saints are joined together, who are mentioned by name, and other brethren with them, whose names are not set down, Ro 16:14, and, Lastly, five other saints, with all the brethren with them, are likewise saluted, Ro 16:15, and these, and all the members of the church, are exhorted to salute one another in an affectionate and chaste manner, who are told that all the churches saluted them, Ro 16:16, then follows the exhortation to take care of false teachers, to mark them, and avoid them; who are described as schismatics and heretics, making divisions in the church, and preaching contrary to the Gospel taught and learned, Ro 16:17. The arguments or reasons made use of to enforce the exhortation, are taken partly from the characters of these teachers, being selfish men, who served not the Lord Jesus, but their own bellies; and deceivers, who by smooth words and plausible doctrines imposed upon simple minds, Ro 16:18, and partly from the characters of the saints at Rome, who were simple and credulous, and ready to give in to everything that carried an appearance of truth; and though they were to be commended for their ready obedience to the Gospel, yet it became them to mingle wisdom and prudence with their simplicity and readiness to receive what appeared to be truth, Ro 16:19, and from a promise of victory over Satan and his emissaries in a short time; to which the apostle annexes his usual salutation, and "Amen", as if he had concluded the epistle, Ro 16:20, but adds various salutations of persons that were with him, who desired to be remembered to the brethren at Rome, as Timotheus a fellow worker, Lucius, Jason and Sosipater, his kinsmen, Ro 16:21, Tertius the writer of the epistle, Ro 16:22, Gaius the host of the apostle, and of the whole church; Erastus, chamberlain of the city of Corinth, and Quartus a brother, Ro 16:23, and then the apostle repeats the above salutation, Ro 16:24, and yet still has not finished his epistle, but concludes with a doxology, Ro 16:25-27, in which is celebrated the power of God, in establishing his people according to the Gospel, commended by its being the preaching of Christ, and the revelation of the mystery hid from ages past; and the goodness of God is also taken notice of, in giving orders to make it manifest, and in making it manifest to the Gentiles, in order to bring them to the obedience of faith; and likewise the wisdom of God is observed, to whom wisdom alone belongs, and which is apparent in the Gospel before mentioned, and in all the methods of his grace, as well as providence; and glory to him, through Christ for ever, is wished and prayed for; and so ends this excellent and valuable epistle.

Romans 16 Commentaries