23 Een iegelijk, die den Zoon loochent, heeft ook den Vader niet.