9 En David ging geduriglijk voort, en werd groot, want de HEERE der heirscharen was met hem.