3 Maar het geschiedde in denzelven nacht, dat het woord Gods tot Nathan kwam, zeggende: