11 En Gad kwam tot David, en zeide tot hem: Zo zegt de HEERE: Neem u uit: