2 De kinderen van Kahath nu waren Amram, Jizhar, en Hebron, en Uzziel.