26 Zijn zoon was Ladan; zijn zoon Ammihud; zijn zoon Elisama;