11 En Mozes gebood het volk te dien dage, zeggende: