14 En niet met ulieden alleen maak ik dit verbond en dezen vloek;