14 De HEERE zal voor ulieden strijden, en gij zult stil zijn.