17 En de kinderen Israels deden alzo, en verzamelden, de een veel en de ander weinig.