19 En Mozes zeide tot hen: Niemand late daarvan over tot den morgen.