25 Toen riep Farao Mozes en Aaron, en zeide: Gaat heen, en offert uwen God in dit land.