8 En des morgens geschiedde het woord des HEEREN tot mij, zeggende: