Ezechiël 28:1

1 Voorts geschiedde des HEEREN woord tot mij, zeggende:

Ezechiël 28:1 Meaning and Commentary

Ezekiel 28:1

The word of the Lord came again unto me
With another prophecy; as before against the city of Tyre, now against the king of Tyre: saying;
as follows:

Ezechiël 28:1 In-Context

1 Voorts geschiedde des HEEREN woord tot mij, zeggende:
2 Mensenkind! zeg tot den vorst van Tyrus: Zo zegt de Heere HEERE: Omdat uw hart zich verheft en zegt: Ik ben God, ik zit in Godes stoel, in het hart der zeeen! daar gij een mens en geen God zijt, stelt gij nochtans uw hart, als Gods hart.
3 Zie, gij zijt wijzer dan Daniel; zij hebben niets toegeslotens voor u verborgen.
4 Door uw wijsheid en door uw verstand, hebt gij vermogen voor u verkregen; ja, gij hebt goud en zilver verkregen in uw schatten.
5 Door de grootheid uwer wijsheid in uw koophandel hebt gij uw vermogen vermeerderd, en uw hart verheft zich vanwege uw vermogen.
The Dutch Staten Vertaling translation is in the public domain.