Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Genesis 22:20

20 En het geschiedde na deze dingen, dat men Abraham boodschapte, zeggende: Zie, Milka heeft ook Nahor, uw broeder, zonen gebaard: