11 En Jakob kuste Rachel; en hij hief zijn stem op en weende.